Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. (Απόφαση Αριθμ.Α.1072/2.4.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄1157/3.4.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1072/2.4.2020 του Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄1157/3.4.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin