Εφαρμογή του άρθρου δέκατου τρίτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.3.2020 (ΦΕΚ 68 Α΄) – Διατάξεις για την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας. (Εγκύκλιος Aρ.πρωτ.13308/466/23.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)


Δείτε την Εγκύκλιο Aρ.πρωτ.13308/466/23.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ

Δείτε τις διατάξεις του άρθρου δέκατου τρίτου της ΠΝΠ της 20.3.2020 (ΦΕΚ 68 Α΄) εδώ