Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”. (ΦΕΚ Α΄55/11.3.2020)


Δείτε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11.3.2020) εδώ και το Νόμο 4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76/3.4.2020) με τον οποίον κυρώθηκε εδώ