Διευκρινίσεις επί των επιτροπών που συγκροτούνται από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς όπως ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., Σ.Α. και επιτροπή του άρθρου 12 του Ν.4178/2013. (Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/16326/296/12.2.2020 του ΥΠΕΝ)


Δείτε το Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/16326/296/12.2.2020 του ΥΠΕΝ εδώ