Πρόσκληση (Αρ.Πρ.Δ21/οικ.16/Φ.09/13.1.2020) της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 του Ν.4412/2016


Δείτε την Πρόσκληση Αρ.Πρ.Δ21/οικ.16/Φ.09/13.1.2020 της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) εδώ