Αντικατάσταση έκδοσης Τεχνικής Εισήγησης για δικόγραφα αγωγών, αιτήσεων ή προσφυγών του Ν.2664/1998 από το Ελληνικό Κτηματολόγιο, με τη “Δήλωση” του συντάκτη Μηχανικού στο Τοπογραφικό Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών (ΤΔΓΜ). (Ανακοίνωση 16.1.2020 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)


Δείτε την Ανακοίνωση 16.1.2020 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο” εδώ

Δείτε τις σχετικές οδηγίες που αναφέρει η ανακοίνωση (περιλαμβάνεται και η οδηγία για την ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών που προσαρτώνται σε δικόγραφα) κάνοντας κλικ στο κείμενο “Έκδοση τεχνικής εισήγησης για δικαστική χρήση” αφού συνδεθείτε εδώ

Δείτε επίσης :

– Το Νόμο 2664/1998 (ΦΕΚ Α΄275/9.12.1998) κωδικοποιημένον εδώ

– Το Νόμο 4602/2019 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.2019) εδώ

– Την ΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/110243/4885/12.12.2019 (ΦΕΚ Β΄4765/24.12.2019) εδώ