Έκδοση των Κανονισμών (ΕΕ) που τροποποιούν από 1.1.2020 τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ. (Ανάρτηση στην ιστοσελίδα και ενημερωτικό έγγραφο Αρ.πρωτ.6554/11.12.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Δείτε την ανάρτηση στην ιστοσελίδα (όπου εμπεριέχεται και το ενημερωτικό έγγραφο Αρ.πρωτ.6554/11.12.2019) της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin