Προϋποθέσεις για τη μη απώλεια του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής οφειλών του άρθρου 61 του Ν.4446/2016 “Πτωχευτικός Κώδικας … διατάξεις”. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2188/4.11.2019 της ΑΑΔΕ)


Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.Ε.2188/4.11.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε κωδικοποιημένο το Ν.4446/2016 “Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις” εδώ