Θέματα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, µελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.). [Άρθρο 188 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]


Δείτε το Άρθρο 188 του Ν.4635/2019 στις Σελίδες 4791 και 4792 του ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019