Δημοσίευση της Ενότητας για την Παρακολούθηση Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων (ενωσιακής και εθνικής) στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων. (Εγκύκλιος Αρ.πρωτ.5711/31.10.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ)


Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.πρωτ.5711/31.10.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ