Νόμος 4557/2018 “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄139/30.7.2018)


Δείτε το Νόμο 4557/2018 (ΦΕΚ Α΄139/30.7.2018) εδώ