Εργοδοτική εισφορά ποσού είκοσι (20) Ευρώ ανά εργαζόμενο, για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.). (Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.Δ.ΕΙΣΦ.Μ./573/1109570/19.9.2019 του ΕΦΚΑ)


Δείτε το Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.Δ.ΕΙΣΦ.Μ./573/1109570/19.9.2019 του ΕΦΚΑ εδώ