Νόμος 4602/2019 “Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄45/9.3.2019)


Δείτε το Νόμο 4602/2019 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.2019) εδώ (Το Μέρος Δ΄ αναφέρεται σε διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΝ)

Δείτε κωδικοποιημένον το Νόμο 4602/2019 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.2019) εδώ