Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ, σε επεξεργάσιμη μορφή, επικαιροποιημένων υποδειγμάτων διακηρύξεων για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και προμηθειών. (Ενημερωτικό Έγγραφο Αρ.πρωτ.3774/11.7.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ)


Δείτε το ενημερωτικό Έγγραφο Αρ.πρωτ.3774/11.7.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ καθώς και τα σχετικά αρχεία εδώ