Τροποποίηση της Α.Π.171563/131/21.2.2018 (ΦΕΚ Β΄756/2.3.2018) ΚΥΑ με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/59473/486/28.6.2019 – ΦΕΚ Β΄2763/3.7.2019)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/59473/486/28.6.2019 (ΦΕΚ Β΄2763/3.7.2019) εδώ

Δείτε τη σχετική Ανακοίνωση 5.7.2019 στον ειδικό για το πρόγραμμα ιστότοπο του ΥΠΕΝ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin