Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε). (Προεδρικό Διάταγμα Αριθμ.71/1.7.2019 – ΦΕΚ Α΄112/3.7.2019)


Δείτε το Προεδρικό Διάταγμα Αριθμ.71/1.7.2019 (ΦΕΚ Α΄112/3.7.2019) εδώ