Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.4613/2019 (ΦΕΚ Α΄78/24.5.2019) “Κύρωση της σύμβασης δωρεάς … και άλλες διατάξεις” σχετικά με την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του Ν.4469/2017 “Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις”. (Εγκύκλιος Ε.2116/25.6.2019 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2116/25.6.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε τις διατάξεις του άρθρου 5 και 30 (έναρξη ισχύος) του Ν.4613/2019 (ΦΕΚ Α΄78/24.5.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin