Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 61654/2019 ΚΥΑ (Β΄2324/14.6.2019), με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 130060/2017 (Β΄4158/29.11.2017) όμοια απόφαση περί απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων του Ν.4469/2017. (Εγκύκλιος Ε.2117/25.6.2019 της ΑΑΔΕ)


Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2117/25.6.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε την υπ’ αριθ. 61654/2019 ΚΥΑ (Β΄2324/14.6.2019) εδώ