Υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και της αποζημίωσης απόλυσης αυτών, μέσω λογαριασμού πληρωμών. (ΚΥΑ Αριθμ.26034/695/6.6.2019 – ΦΕΚ Β΄2362/18.6.2019)


Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.26034/695/6.6.2019 (ΦΕΚ Β΄2362/18.6.2019) εδώ