Τροποποίηση της 130060/17 (Β΄4158) ΚΥΑ “Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρών (50.000,00 ευρώ) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο Ν.4469/17 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)»”, προκειμένου να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της οφειλές έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. (ΚΥΑ Αριθμ.61654/10.6.2019 – ΦΕΚ Β΄2324/14.6.2019)


Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.61654/10.6.2019 (ΦΕΚ Β΄2324/14.6.2019) εδώ

Δείτε την 130060/17 (Β΄4158) ΚΥΑ εδώ