Εκτός λειτουργίας τα συστήματα ΕΣΗΔΗΣ (Αγαθά/Υπηρεσίες – Δημόσια Έργα) και ΚΗΜΔΗΣ, την Παρασκευή 24.5.2019 από ώρα 8:00 έως 17:00. (Ανακοίνωση 22.5.2019 του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)


Ανακοίνωση 22.5.2019 του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 24/05/2019 από ώρα 8:00 έως 17:00, θα τεθούν εκτός λειτουργίας τα συστήματα ΕΣΗΔΗΣ (Αγαθά/Υπηρεσίες-Δημόσια Έργα) και ΚΗΜΔΗΣ, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών σε αυτά. Για το λόγο αυτό οι Αναθέτουσες Αρχές κών διαγωνισμών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Παρασκευή 24/05/2019 θα πρέπει να προβούν σε μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών των διαγωνισμών αυτών, καθώς και των λοιπών διαδικασιών που έπονται κατά την κρίση τους. Επίσης, θα πρέπει να μεταθέσουν τις διαδικασίες αποσφράγισης προσφορών εφόσον αυτές έχουν καθορισθεί για την Παρασκευή 24/05/2019.