Ενημέρωση για τη δημοσίευση των Νόμων 4608/19 (Α΄66) και 4609/19 (Α΄67) – Τροποποίηση επιμέρους διατάξεων του Ν.4412/16. (Έγγραφο Αρ.πρωτ.2508/8.5.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Δείτε το Έγγραφο Αρ.πρωτ.2508/8.5.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

Δείτε το Ν.4608/19 (Α΄66) εδώ

Δείτε το Ν.4609/19 (Α΄67) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin