Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας ιδιωτικών εργαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των εργοταξιακών, που εκτελούν δοκιμές ελέγχου ποιότητας για τεχνικά έργα και εποπτεύονται από τη Γ.Γ. Υποδομών του ΥπΥΜΕ. (Απόφαση Αριθμ.ΔΚΕΔΕ/οικ.6560/9.4.2019 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών – ΦΕΚ Β΄1435/24.4.2019)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΔΚΕΔΕ/οικ.6560/9.4.2019 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β΄1435/24.4.2019) εδώ