Διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του Ν.4605/2019. (Έγγραφο Αρ.πρωτ.2210/19.4.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ)


Δείτε το Έγγραφο Αρ.πρωτ.2210/19.4.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ