Κοινοποίηση των διατάξεων φορολογικού ενδιαφέροντος του Ν.4601/2019 “Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄44/9.3.2019). (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2048/21.3.2019 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.Ε.2048/21.3.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε το Ν.4601/2019 (ΦΕΚ Α΄44/9.3.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin