Τροποποίηση της Αριθμ.171563/131/21.2.2018 (Β΄756/2.3.2018) ΚΥΑ “Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. (Κοινή Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/28578/220/29.3.2019 του Υφ. Οικονομίας & Ανάπτυξης και του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄1113/3.4.2019)


Δείτε την Κοινή Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/28578/220/29.3.2019 του Υφ. Οικονομίας & Ανάπτυξης και του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄1113/3.4.2019) εδώ

Δείτε την Ανακοίνωση 5.4.2019 του ΥΠΕΝ / Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» με τίτλο “4η τροποποίηση της Προκήρυξης και των Παραρτημάτων του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»”, εδώ