Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και προσθήκη νέων άρθρων με το Ν.4605/2019 – Σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ. (Δημοσίευση του Ν.4605/2019 στο ΦΕΚ Α΄52/1.4.2019 – Έγγραφο Αρ.πρωτ.1859/3.4.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Δείτε το Έγγραφο Αρ.πρωτ.1859/3.4.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

Δείτε τη δημοσίευση του Ν.4605/2019 στο ΦΕΚ Α΄52/1.4.2019 εδώ

Δείτε το Ν.4412/2016 (μέσω του ιστοτόπου της ΕΑΑΔΗΣΥ όπου έχετε διάφορες χρήσιμες επιλογές) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin