Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/23.7.2018 Απόφασης του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του Ν.4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4495/2017», όπως ισχύει, (αφορά στη διαδικασία αναθεώρησης παλαιών οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης). (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/25509/1143/20.3.2019 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄1049/29.3.2019)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/25509/1143/20.3.2019 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄1049/29.3.2019) εδώ

Δείτε την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/23.7.2018 ΥΑ εδώ