Παροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή του άρθρου 55 του Ν.4509/2017(Α΄201) και της υπ᾽ αριθμ.Δ.15/Γ΄/67695/1825/28/28.12.2018 ΥΑ (Β΄6182) – Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης). (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Δ.15/Γ΄/oικ.4624/106/5.2.2019 του ΥΠΕΚΑΚΑ)


Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.Δ.15/Γ΄/oικ.4624/106/5.2.2019 του ΥΠΕΚΑΚΑ εδώ

Δείτε την υπ᾽ αριθμ.Δ.15/Γ΄/67695/1825/28/28.12.2018 ΥΑ (Β΄6182) εδώ