Τροποποίηση του άρθρου 6 του Ν.2664/1998 και παράταση προθεσμίας αμφισβήτησης πρώτων εγγραφών στο Κτηματολόγιο. (Άρθρο 1 του Ν.4585/2018)


Δείτε το Άρθρο 1 του Ν.4585/2018 “Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Κύρωση …. και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄216/24.12.2018) εδώ