Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ.175/7.1.2020) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2020 (Άρθρο 118, παρ. 5 του Ν.4412/2016). (Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: μέχρι τις 28.1.2020 και ώρα 14:00)


Δείτε την Πρόσκληση εδώ και παρακάτω τα συνημμένα της.

– Την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ

– Την Υπεύθυνη Δήλωση εδώ