Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 111 παρ. 2 του ν.4549/2018 σχετικά με την απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών διευκρινίσεων. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ε.2012/17.1.2019 της ΑΑΔΕ)


Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.Ε.2012/17.1.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε το άρθρο 111 παρ. 2 του ν.4549/2018 εδώ