Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 9 (αναφέρεται στο αποδεικτικό ενημερότητας σε περίπτωση ανέγερσης πολυκατοικίας με αντιπαροχή) του άρθρου 12 του ν.4174/2013. (Απόφαση Αριθμ.A.1002/28.12.2018 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄20/14.1.2019)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.A.1002/28.12.2018 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄20/14.1.2019), εδώ

Δείτε την παρ. 9 του άρθρου 12 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170) εδώ