Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Ετήσιου Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ Πελοποννήσου σε επιτροπές για την ανάθεση μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. (Προθεσμία έως 15.2.2019)


Το ΤΕΕ Πελοποννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 9 περίπτωση γ΄ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016), δημιουργεί Ετήσιο Κατάλογο Μελών του ανά κατηγορία κύριας μελέτης, από τον οποίο θα ορίζονται οι Εκπρόσωποί του σε επιτροπές για την ανάθεση μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλλουν έως την 15/02/2019.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στα γραφεία του Τμήματος στην Τρίπολη Ηρώων Πολυτεχνείου 19 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο tee_trip@tee.gr ή με ΦΑΞ στο 2710222127

Επισήμανση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3213/2003, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τους διαγωνισμούς προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ, όλα τα Μέλη των Επιτροπών πρέπει να υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης.