Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ της Τεχνικής Οδηγίας 3/2018 με θέμα «Χρήση διατάξεων των άρθρων 251 και 252 ν. 4412/2016». (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.4962/25.9.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ)


Δείτε την Τεχνική Οδηγία 3/2018 (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.4962/25.9.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ) που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ, εδώ