Τροποποίηση του άρθρου 63 “Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής προσφυγή” του Ν.4174/2013, με το άρθρο 68 του Ν.4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218/24.12.2018)


Με το άρθρο 68 του Ν.4587/2018 “Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄218/24.12.2018), τροποποιείται το άρθρο 63 “Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής προσφυγή” του Ν.4174/2013 “Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄170/26.7.2013).

Δείτε και τη σχετική Εγκύκλιο Ε.2010/11.1.2019 “Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4587/18 (ΦΕΚ-218 Α), αναφορικά με την προθεσμία εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους” της ΑΑΔΕ, εδώ