Χρήση διατάξεων των άρθρων 251 και 252 ν. 4412/2016. (Τεχνική Οδηγία 3/2018 με Α.Π.4962/25.9.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Δείτε την Τεχνική Οδηγία 3/2018 με Α.Π.4962/25.9.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin