Αναστολή μέχρι και 31.12.2019 του φόρου υπεραξίας που προβλέπεται από το άρθρο 41 του Ν.4172/2013. (Άρθρο 41 του Ν.4583/18.12.2018)


Με το άρθρο 101 του Ν.4583/18.12.2018 “Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις”, αναστέλλεται για ένα φορολογικό έτος, μέχρι και 31.12.2019, η φορολόγηση της υπεραξίας από μεταβίβαση με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από το άρθρο 41 του Ν.4172/2013.

Δείτε το άρθρο 41 του Ν.4583/18.12.2018 (στη σελίδα 11600 του ΦΕΚ Α΄212/18.12.2018) εδώ