Παροχή οδηγιών εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως αυτή προσετέθη με την παρ. 1 του άρθρου 154 του ν. 4389/2016. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.176737/6327/6.12.2018 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας)


Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.176737/6327/6.12.2018 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας εδώ