Τροποποίηση της 15323/624/6.9.2010 ΚΥΑ με τίτλο: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων “επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας” και καθορισμός του τύπου, της μορφής και του περιεχομένου της “επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας”» (Β΄1398), όπως ισχύει. (ΥΑ Αριθμ.οικ.59968/1384/15.11.2018 – ΦΕΚ Β΄5402/3.12.2018)

Δείτε την ΥΑ Αριθμ.οικ.59968/1384/15.11.2018 (ΦΕΚ Β΄5402/3.12.2018) εδώ

Δείτε την 15323/624/6.9.2010 ΚΥΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin