Τροποποίηση της ΚΥΑ Αριθμ.οικ.34715/785/20.6.2018 “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα” (ΦΕΚ Β΄2414/25.6.2018). (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.62125/1415/27.11.2018 – ΦΕΚ Β΄5389/30.11.2018)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.οικ.62125/1415/27.11.2018 (ΦΕΚ Β΄5389/30.11.2018) εδώ

Δείτε την τροποποιηθείσα ΚΥΑ Αριθμ.οικ.34715/785/20.6.2018 (ΦΕΚ Β΄2414/25.6.2018) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin