Ρυθμίσεις σχετικές με την αναγνώριση των ενιαίων αδιάσπαστων τίτλων μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated masters) στο Δημόσιο. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.31.65/2814/οικ.38982/25.10.2018 της Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης)


Ζητήματα που αφορούν δημοσίους υπαλλήλους που είναι υποψήφιοι για θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων ή Γενικών Διευθύνσεων και είναι κάτοχοι τίτλων ΑΕΙ διάρκειας τουλάχιστον 10 εξαμήνων και αναγνωρίζονται ως ενιαίοι αδιάσπαστοι τίτλοι μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated masters), ρυθμίζονται με την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.31.65/2814/οικ.38982/25.10.2018 της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 174/2018 Ατομική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την Υπουργό.