Τροποποίηση της Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/23.7.2018 Απόφασης του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν.4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4495/2017» (Β΄3136) όπως ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/71913/4555/19.10.2018 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄4747/23.10.2018)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/71913/4555/19.10.2018 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄4747/23.10.2018) εδώ και την τροποποιηθείσα Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/23.7.2018 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin