Τροποποίηση του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” (ΦΕΚ Α΄147/8.8.2016), με το άρθρο 57 του Ν.4568/2018 (ΦΕΚ Α΄178/11.10.2018)


Δείτε το άρθρο 57 του Ν.4568/2018, που τροποποιεί το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8.8.2016), στη Σελίδα 10221 του ΦΕΚ Α΄178/11.10.2018 εδώ