Τροποποίηση της Αριθμ.171563/131/21.2.2018 (Β’756/2.3.2018) ΚΥΑ “Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. (Κοινή Απόφαση Αριθμ.179001/645/12.9.2018 του Υφ. Οικονομίας & Ανάπτυξης και του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄4147/21.9.2018)


Δείτε την Κοινή Απόφαση Αριθμ.179001/645/12.9.2018 του Υφ. Οικονομίας & Ανάπτυξης και του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄4147/21.9.2018) εδώ