Έκδοση Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ για την τροποποίηση απόφασης κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση και έκδοση εγκυκλίου ΥΠΕΝ για διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα και δραστηριότητες σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000. (Εγκύκλιος Αριθ.πρωτ.785/88596/21.9.2018 του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)


Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.πρωτ.785/88596/21.9.2018 του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εδώ και παρακάτω τα σχετικά της Εγκυκλίου:

α) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.7.2016 (ΦΕΚ Β΄2471/10.8.2016) ΥΑ εδώ

β) Την υπ’ αριθμ. οικ.2307/26.1.2018 (ΦΕΚ Β΄439/14.2.2018) ΥΑ εδώ

γ) Την υπ’ αριθμ. 10502/14.6.2018 (ΑΔΑ: 7Σ6Π4653Π8-ΗΡΔ) εγκύκλιο ΥΠΕΝ εδώ