Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 69 και 70 του ν.4530/18 (Α΄59), των διατάξεων των άρθρων των Κεφαλαίων Β και Γ του ν.4439/16 (Α΄222) και λοιπών θεμάτων εφαρμογής της νομοθεσίας λειτουργίας πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.ΦΒ1-Α/53903/603/12.9.2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)


Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.ΦΒ1-Α/53903/603/12.9.2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών εδώ