Κοινοποίηση διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. (Εγκύκλιος-36 Αρ.Πρωτ.ΔΣΣΕ/Υ/73/1018830/23.8.2018 του ΕΦΚΑ)


Δείτε την Εγκύκλιο-36 Αρ.Πρωτ.ΔΣΣΕ/Υ/73/1018830/23.8.2018 του ΕΦΚΑ εδώ

Δείτε επίσης:

Τα άρθρα 5-8 του Ν. 4554/18 στις σελίδες 8917-8918 του ΦΕΚ 130/τ.Α΄/18-7-18

Τη σχετική υπ’ αριθ. 43614/996/09-08-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ τ.Β΄ 3521/21-08-2018) εδώ