Παροχή οδηγιών για την πιστή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Οικ.902/20.7.2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)


Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.Οικ.902/20.7.2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών εδώ