Βοηθητικός πίνακας αποτύπωσης των υποχρεώσεων δημοσιεύσεων στον Εθνικό Τύπο κατά το ν.4412/2016 (2η έκδοση 13.7.2018). (Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Δείτε την Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin